Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

jún, 2023

st14jún17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

Otvorenie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Bučany za rok 2022
Schválenie záverečného účtu obce Bučany za rok 2022
Výsledky inventarizácie majetku obce Bučany k 31.12.2022
Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022
Žiadosti ZŠ s MŠ
Žiadosti občanov
Informácie týkajúce sa TAVOS, a.s. – zmena účtovania stočného
Informácie z Valného zhromaždenia ZMOS
Rôzne
Diskusia
Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí