Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

máj, 2023

st03máj17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:

Otvorenie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Správy hlavného kontrolóra obce Bučany o výsledku finančnej kontroly
Žiadosti občanov
žiadosti o vysporiadanie časti obecných pozemkov
žiadosti o prenájom obecných priestorov počas hodov
žiadosť o úpravu VZN č. 1/2008 o pravidlách povoľovania času predaja …
žiadosti a pripomienky občanov k zmene 07/2022 ÚP
Riešenie nepovolených stavieb v k.ú. Bučany
Priebeh realizácie projektu úpravy vody
Vyhlásenie verejného obstarávania na projekt chodníka a lávky pri Blave
Príprava nového prevádzkového poriadku a sprístupnenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
Priebeh vysporiadavania pozemkov pod IBV Chrenová
Žiadosti KSC Bučany
Rôzne
Diskusia
Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí