Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

november, 2023

st22nov17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrhy:
• VZN č. 2/2023 o zrušení VZN č. 3/2016
• VZN č. 3/2023 o organizácii miestneho referenda
• VZN č. 4/2023 o ochrane verejnej zelene
• VZN č. 5/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bučany
6. Zloženie inventarizačných komisií k 31.12.2023
7. Poplatky za prenájom obecných priestorov
8. Návrh VZN č. 6/2023 o daniach z nehnuteľností
9. Návrh VZN č. 7/2023 o miestnych daniach
10. Žiadosti občanov a schvaľovanie odpredaja pozemkov
11. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu
12. Schválenie upraveného rozpočtu na opravu zdravotného strediska
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

Čas

(Streda) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí