Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

december, 2023

ut12dec17:0020:00Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bučany

Detaily podujatia

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2024
5. Schválenie VZN č. 2/2023 o zrušení VZN č. 3/2016
6. Schválenie VZN č. 3/2023 o organizácii miestneho referenda
7. Schválenie VZN č. 4/2023 o ochrane verejnej zelene
8. Schválenie VZN č. 5/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
9. Schválenie VZN č. 6/2023 o daniach z nehnuteľností
10. Schválenie VZN č. 7/2023 o miestnych daniach
11. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bučany
12. Stanovisko HKO k rozpočtu obce na r. 2024, 2025, 2026
13. Schválenie rozpočtu obce na r. 2024, 2025, 2026
14. Schválenie rozpočtových opatrení za r. 2023
15. Žiadosti občanov
16. Informácia o verejnom prerokovaní o stavbe Transpetrol
17. Schválenie odmeny HKO
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Čas

(Utorok) 17:00 - 20:00

Miesto konania

Nyáryovská kúria

Námestie sv. Floriána 108/6

Organizátor

Obec Bučany

celý kalendár podujatí