Pamiatky votívnej architektúry v Bučanoch

Pamiatky votívnej architektúry (tzv. božie muky) sú jedným z mnohých prejavov zbožnosti a úcty. Sú to drobné stavebné objekty, ktoré od stredoveku nachádzame na celom území Slovenska. Ich tvorcami boli predovšetkým ľudoví remeselníci, a preto sa v ich konečnej podobe prelína ľudové i slohové stvárnenie. Božie muky sú pripomienkami veselých i smutných udalostí, vyjadrením vďaky za prežité epidémie, nehody, ťažkej choroby, ale často sú aj poďakovaním za dobrú úrodu,… Objednávateľmi týchto objektov boli jednotlivci, ale aj celé dedinské spoločenstvá. Veľmi populárne boli najmä rôzne kamenné a drevené kríže, plastiky Panny Márie, Sv. Trojice a svätci, ktorých patronát sa priamo dotýkal života na dedine: sv. Ján Nepomucký (patrón mlynárov a rybárov), sv. Vendelín (patrón pastierov a roľníkov), sv. Urban (patrón vinohradov a krčmárov), sv. Florián (ochranca proti požiarom),… Miesta, kde sa božie muky najčastejšie stavali boli uprostred dedín, v blízkosti kostolov, na výpadových a krížnych cestách. Každý svätec mal svoje typické miesto, ktoré vyplývalo z jeho patronátu, a na ktorom bola jeho prítomnosť najúčinnejšia. O údržbu sa starali rodiny donátorov alebo boli udržiavané z prostriedkov obce. Verejné pobožnosti sa pri nich konali podľa dátumu svätenia patróna v cirkevnom kalendári. Dnes sa táto tradícia na niektorých miestach Slovenska obnovuje. Pamiatky votívnej architektúry boli početne budované hlavne v 18. a 19. storočí a v našom regióne sú početne zastúpené.

Veľký počet pamiatok votívnej architektúry v okolí Trnavy potvrdzuje aj ich prítomnosť v Bučanoch. Na území našej obce nachádzame 13 takýchto objektov. Zastúpené sú tu kamenné a drevené kríže, plastiky Panny Márie, socha sv. Trojice, sv. Jána Nepomuckého i sv. Vendelína. Popularitu Lourdskej Panny Márie v dedinskom prostredí v 20. storočí dokladá aj objekt v Bučanoch.
Postavenie objektov v Bučanoch zodpovedá ich typizovaným umiesteniam: stoja v centre obce, pri kostole, ale aj výpadových cestách. Vo väčšine prípadov pochádzajú pamiatky z 19. storočia, časť ich vznikla až v 20. storočí. Výnimkou je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorý pochádza z 1. polovice 18. storočia. Je dosť pravdepodobné, že v 18. storočí bola postavená aj socha sv. Trojice v Bučanoch.
Donátormi objektov boli jednotlivci a v jednom prípade celá obec (Kamenný kríž na Dolnom cintoríne v Bučanoch). Jednotlivci, ktorí boli objednávateľmi votívnej pamiatky pochádzali z radov sedliakov. Donátorom viacerých objektov bol Ján Hetteš (1775-1855), prvý kňaz farnosti, ktorý tu pôsobil v 19. storočí. Písomné pramene uvádzajú, že vo svojej farnosti (Bučany a Trakovice) bol donorom viacerých objektov, z ktorých dnes už niektoré neexistujú. Unikátom je dnes útla knižka Kríž pod Vinohradom a úžerník, ktorú napísal bučiansky rodák Augustín Paulovič. Približuje v nej objednávateľov i okolnosti vzniku Dreveného kríža vo Vinohradoch. Aj keď dej kníh takéhoto charakteru bol zväčša vymyslený, istá štipka inšpirácie zo skutočných príbehov tu mohla byť prítomná. Hlavne v prípade, ak autor vsadil dej knihy do konkrétneho dedinského prostredia, ktorým sú v tomto prípade Bučany.

Spôsob vyhotovenia jednotlivých pamiatok votívnej architektúry prezrádza, že sú dielom ľudových remeselníkov. Jaskyňu Lourdskej Panny Márie v Bučanoch postavili miestni občania.

Votívne pamiatky sa tešia pozornosti obyvateľov, ich okolie je udržiavané, o čom svedčí ich kvetinová výzdoba i pravidelne zapaľované sviečky. Obec Bučany v rokoch 2005 a 2006 realizovala obnovu väčšiny týchto pamiatok, preto je ich stav v súčasnosti uspokojivý.

Súpis:
1. Sv. Ján Nepomucký na brehu Blavy pri vstupe do obce od Trnavy, 1728

2. Bolestná Panna Mária (Pieta) pred Poštovým úradom, 1802

3. Kamenný kríž pred fasádou kostola sv. Margity Antiochijskej, 1808

4. Sv. Trojica na Hlavnej ulici pred domom č. 251, pred r. 1847

5. Kamenný kríž /tzv. Hrubý kríž/ na Hornom cintoríne, 1894

6. Sv. Vendelín na Hlavnej ulici pred domom č. 243, 1895

7. Kamenný kríž /tzv. Horný kríž/ na Dolnom cintoríne, 1913

8. Drevený kríž /tzv. Dolný kríž/ na Dolnom cintoríne, nedatovaný

9. Drevený kríž v časti obce Vinohrady pri ceste do Brestovian, nedatovaný

10. Drevený kríž na ceste k pôvodnému JRD nad obcou, pred r, 1933

11. Jaskynka Lourdskej Panny Márie v areáli kostola, súsošie – pred r. 1912, architektúra jaskynky – okolo r. 1980

12. Misijný kríž na fasáde kostola sv. Margity Antiochijskej, okolo r. 1990

13. Sv. Urban, v časti obce Vinohrady pri ceste do Brestovian, podstavec – 1. polovica 19. storočia, plastika svätca – 2005

14. Sv. Florián, na Hlavnej ulici vedľa zbúranej starej Požiarnej zbrojnice, 2007

Literatúra:
Pamätná kniha obce Bučany, Bučany 1933-36
Kronika obce Bučany, Bučany, od r. 1983
Visitatio canonica, Bučany, 20. júna 1912
Visitatio Archi Diaconalis, Bučany 16. júna 1847
Encyklopédia ľudovej architektúry Slovenska, Bratislava 1995
Životy svätých, Bratislava 1994

Autor textu a fotografií: Mgr. Dagmar Nováková

zdielať článok:

zobraziť všetky témy