Antónia Haasová a Bučany

Antónia Haasová, rod. Čierna, sa narodila 17. 1. 1929 v Trnave. Ukončila povinnú osemročnú školskú dochádzku v Trnave na ľudovej a meštianskej škole. Maturovala na Štátnej učiteľskej akadémii v Trnave. Absolvovala Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Neskôr si doplnila i poľnohospodárske vzdelanie diaľkovým štúdiom na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Trnave.

Antónia Haasová, rod. Čierna, nastúpila učiť na Strednú školu v Bučanoch v roku 1950. Píše sa o tom v kronike školy, na s. 102. „Dňom 1. 1. 1950 ustanovená bola na školu Antónia Čierna, doč. učiteľ. Tým sa stal zbor kompletný.“ Riaditeľom školy bol v tom čase Eugen Rott. Učila na II. stupni. Bola aktívnou členkou učiteľského zboru. Rada pracovala s mládežou. Často so žiakmi chodila na brigády a venovala sa im i mimo vyučovania. Bola veselá, mala rada ľudí a pomáhala im. Bola dôsledná, prísna, ale i spravodlivá a priateľská. Ľudia v Bučanoch si ju skoro obľúbili.

Zo začiatku cestovala do práce z Trnavy. Neskôr mala ubytovanie v Bučanoch. Umožnilo jej to viac sa venovať žiakom i svojim záľubám. Navštevovala rodiny svojich žiakov. Riešila s rodičmi spôsoby, ako najlepšie pomôcť ich deťom pri výučbe a výchove. Trápilo ju, že niektoré deti z veľmi chudobných rodín nechodia do školy, lebo ich rodičia to nepovažovali za dôležité. Často sa doma ani nerozprávali po slovensky, len po rómsky. Niekoľko takýchto rodín žilo v domoch (v chatrčiach) s nízkou hygienou a boli oddelení od ostatných obyvateľov Bučian. Antónia Haasová sa snažila týmto rodičom vysvetliť dôležitosť vzdelávania pre ich deti, i keď veľakrát nevedela, ako jej prosby a upozornenia prijmú. Robila to z lásky k svojím žiakom, ktorým chcela pomôcť.

V čase, keď prišla do Bučian, úspešne fungovalo dedinské ochotnícke divadlo. Stala sa jeho členkou. Účinkovala v niekoľkých divadelných hrách. V tom čase sa divadelné hry hrali v prebudovaných priestoroch bývalej stajne veľkostatku.

V roku 1954 mladí pracovníci na Šľachtiteľskej stanici v Bučanoch založili spevácko-tanečný súbor. Antónia Haasová sa stala jeho vedúcou. Bola talentovaná na spev, tanec a mala dobré organizačné schopnosti. Spevácko-tanečný súbor vystupoval pri rôznych kultúrnych akciách. Úspešné vystúpenie súboru bolo napríklad aj v Prahe v roku 1955. Súťažili tam rôzne spevácko-tanečné súbory, pôsobiace v Československu. Súbor sa umiestnil na poprednom mieste. Dobre reprezentoval obec Bučany i šľachtiteľskú stanicu. V súbore vtedy účinkoval i Jozef Adamovič – neskôr známy slovensky herec.

V roku 1955 pomohla Antónia Haasová pracovníkom Miestneho národného výboru v Bučanoch (ďalej len „MNV“) zorganizovať pre ženy v Bučanoch kurz šitia. Účastníčky kurzu sa najprv učili robiť strihy a neskôr už aj šili na šijacom stroji. Na konci absolvovania kurzu šitia každá účastníčka ušila jednoduché oblečenie.

Od 1. 9. 1958 do 30. 6. 1962 pôsobila Antónia Haasová ako riaditeľka i učiteľka na Poľnohospodárskej učňovskej škole v Bučanoch (umiestnenej v Nyáryovskej kúrii). Škola existovala štyri roky a jej absolventi sa úspešne uplatnili v poľnohospodárskych podnikoch, hlavne v Šľachtiteľskej stanici v Bučanoch.

V roku 1960 sa Antónia Haasová stala členkou školskej a kultúrnej komisie pri MNV Bučany. Zo zápisnice tejto komisie z 22. 11. 1960 vyplýva, že osvetová rada (beseda) obce bola zriadená v zložení: Anton Chrenko, Milan Sokolovič, Mária Borošová, Cecília Kontínová, Antónia Haasová a Františka Palkechová.

Po zániku Poľnohospodárskej učňovskej školy v Bučanoch sa vrátila učiť na Základnú deväťročnú školu (ďalej len „ZDŠ“) v Bučanoch. Na ZDŠ v Bučanoch bola v školskom roku 1962/1963 triedna učiteľka 7. triedy a v školskom roku 1963/1964 triedna učiteľka 8. triedy.

V rámci mimoškolskej činnosti viedla tanečný súbor. Tiež spolupracovala so Zväzarmom a Jednotou – ľudovým spotrebným družstvom. (Informácie sú z 20. 11. 1962 z previerky kultúrno-osvetovej činnosti učiteľov a z 18. 10. 1963 zo zápisnice komisie pre kultúru a školstvo).

V školskej kronike na s. 253 sa píše: „Antónia Haasová predvečer 1. mája 1964 zorganizovala so žiakmi ZDŠ v Bučanoch stavanie mája. Následne pod jej vedením bolo vystúpenie tanečného súboru.“

Od letných prázdnin v roku 1964 bola zo zdravotných dôvodov práceneschopná. V školskej kronike v Bučanoch na s. 260 je uvedené: „Ako blesk zasiahla všetkých učiteľov neočakávaná smutná správa, že dňa 19. novembra 1964 vydýchla už naposledy naša milá kolegyňa a učiteľka Antónia Haasová (Čierna). Veď sme ju videli vždy medzi sebou takú veselú, plnú života a energie. Zákerná choroba po veľmi krátkej dobe skosila jej mladý život. Dňa 21. novembra 1964 odprevadili učitelia svoju kolegyňu a žiaci milovanú učiteľku na poslednej ceste.“

V Bučanoch sa zoznámila s Jozefom Haasom. Sobáš mali v marci 1951. Narodili sa im dve deti (Katarína a Imrich). Zomrela 19. 11. 1964. Pochovaná je v Trnave.

Napísala: Ing. Katarína Kleschtová, dcéra Antónie Haasovej

zdielať článok:

zobraziť všetky témy