Pracovná ponuka – fotograf

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bučany, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu FOTOGRAF – pracovný pomer na dohodu. Výberové konanie sa uskutoční od 06.03. do 10.03.2023.

Popis pracovnej pozície:
• Fotografovanie podujatí, osôb, vecí, scenérií a pod.
• Používanie digitálnych fotoaparátov, objektívov, svetelnej techniky, filtrov, predsádiek a pod.
• Inštruovanie osôb počas fotografovania
• Upravovanie fotografií pomocou výpočtovej techniky

Iné kritéria a požiadavky:
• Precíznosť, komunikatívnosť, pozornosť, spoľahlivosť
• Pozitívny a svedomitý prístup k práci
• Odborná prax aspoň jeden rok

Ponúkaný plat:
• Od 5 €/hodina (brutto)
• Výška mzdy závisí od dosiahnutých znalostí, zručností a skúseností

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
• profesijný životopis, motivačný list
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 28.02.2023 vrátane, a to mailom na adresu: info@nyaryovska-kuria.sk alebo poštou na adresu: Kultúrno-spoločenské centrum Bučany, Námestie sv. Floriána 108/6, 919 28 Bučany

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Nováková: 0904 545 436, info@nyaryovska-kuria.sk

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

zdielať článok:

späť na oznamy